Ensiapukoulutukset

Riittääkö yksipäiväinen koulutus?

Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Työpaikan vaarojen arviointi muodostaa perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle, joka tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan (työturvallisuuslain 9§).

VnA 708/2013:n mukaan ensiapuvalmiuden tarve on arvioitava työpaikkaselvityksessä. Suunnittelussa on otettava huomioon ensiaputaitojen ja -välineiden tarve ja työpaikan erityisvaatimukset.

Näin ollen yrityksen on yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioitava eri työtehvävien vaarallisuus, ja sen perusteella päätettävä minkälainen taso ensiapuvalmiudessa on riittävä. Yleisenä tavoitteena vähäisen vaaran työtehtävissä voidaan pitää sitä, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.

KELA:n korvaukset

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Edellytyksenä korvauksen saamiselle on se, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä, todetut koulutustarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan sekä se, että ensiapukouluttajalla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

KELA:n korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan. Lisää tietoa KELA:n sivuilta.

Hätäensiapukoulutus 4-8h

Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta hätäensiavusta tai henkilöille, joilla on tarvetta päivittää tai kerrata aikaisemmin opittuja hätäensiaputaitoja. Kurssin avulla voi uusia EA1- tai EA2-pätevyyden yhden kerran kolmeksi vuodeksi.

Kurssin aikana käsitellään toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa, potilaan tutkiminen hätäensiavun antamista varten, elvytystapahtuma sisältäen defibrillaattorin käyttökoulutuksen, sairauskohtaukset sekä erilaiset verenvuodot.

Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Mainitsethan tilauksesi yhteydessä, mikäli haluat hakea koulutuksesta KELA:n korvauksia. Tällöin kouluttajana toimii SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK).

Räätälöimme kurssien sisällön työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

Ensiapukoulutus EA1

Kaksipäiväisen koulutuksen aikana päästään pureutumaan syvällisemmin ensiaputaitoihin. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia, joka laskee osallistujien kynnystä ensiavun antamiseen tositilanteessa.

Kurssin aikana käsitellään auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, tajuttomalle annettava ensiapu sisältäen defibrillaattorin käyttökoulutuksen, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila, erilaiset haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset.

Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Kouluttajana toimii SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jolloin työnantajan on mahdollista saada KELA-korvaus kurssista.

Räätälöimme kurssien sisällön työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

Ensiapukoulutus EA2

Ensiavun jatkokurssilla EA 2 syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun Jatkokurssille EA 2 voi osallistua, jos EA 1 kurssin todistus on voimassa. Uusina asioina opitaan mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiallisesti harjoituksista.

Kurssin aikana käydään läpi hätäensiavun kertaus, ensiavun taktiikka, sisäelinvammat, vammamekanismi, loukkaantuneen tutkiminen, rintakehän, vatsan ja lantion vammat, rankavammat, pään- ja kasvojen vammat, loukkaantuneen tarkkailu, ensiapuasennot, lämmön aiheuttamat sairastumiset, hypotermia ja paikalliset paleltumat, lapsen ja vauvan elvytys, defibrillaattorin käyttökertaus.

Ensiapukurssimme ovat virallisia SPR:n koulutuspohjaisia kursseja. Kouluttajana toimii SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jolloin työnantajan on mahdollista saada KELA-korvaus kurssista.

Räätälöimme kurssien sisällön työpaikan olosuhteiden ja riskien mukaisesti.

Ensiapukoulutukset voidaan järjestää myös kuljettajien jatkotason ammattipätevyyskoulutuksina. Hätäensiapukoulutuksesta on mahdollista rekisteröidä yksi jatkokoulutuspäivä ja EA1- ja EA2 -koulutuksista kaksi jatkokoulutuspäivää kustakin.

Lataa päivitetyt ensiapuohjeet SPR:n sivuilta.